Sticker EDET

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΚΕΦΙΑΠ

kefiap2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠΡΟΣ: Διευθύνσεις

           Τμήματα

           Πίνακες ανακοινώσεων

ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DataProtectionOfficer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης»

 

Καλούμε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος το προσωπικό του Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης για την κάλυψη των θέσεων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και Aναπληρωτή Υπευθύνου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Επαγγελματικά προσόντα (ιδίως, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ή Πτυχίο Νομικής Σχολής) και εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων.
 2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στον τομέα του Δικαίου και των Πρακτικών περί προστασίας δεδομένων
 • Γνώση του τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε θέματα υγείας
 • Γνώση των διαδικασιών απόδοσης των υπηρεσιών του Φορέα (εσωτερικά και προς τρίτους)
 • Γνώση των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας δεδομένων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για τη συμμόρφωση του Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ο οποίος θεσπίζει κανόνες που αφορούν στην Προστασία των Φυσικών Προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) (αντίστοιχα, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΑΥΠΔ) κατά την αναπλήρωση αυτού) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός). Καταρχήν δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ, έχει όμως βέβαια την ευθύνη καθοδήγησης του φορέα προς την απαιτούμενη συμμόρφωση προς το ΓΚΠΔ. (Επισημαίνεται ότι υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία).

Αναλυτικά τα καθήκοντα του ΥΠΔ (και, αντίστοιχα, του ΑΥΠΔ) είναι τα ακόλουθα:

 • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
 • Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).
 • Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
 • Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, ασθενείς, κ.λπ.).
 • Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ.
 • Να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε συσκέψεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών της διοίκησης ή αντίστοιχα άλλων Φορέων και κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης).
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη, ενώ παράλληλα δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Είναι σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση των δράσεων προστασίας δεδομένων του Υπουργείου και την εφαρμογή τους στο σύνολο των εποπτευόμενων φορέων με ομοιογενή και εύρυθμο τρόπο.

Η Διοίκηση του Φορέα φροντίζει αντίστοιχα ώστε ο ΥΠΔ (και, αντίστοιχα, ο ΑΥΠΔ):

 • Να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας
 • Να έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του (π.χ. ενεργή στήριξη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, οικονομικοί πόροι, υποδομές, συνεχής κατάρτιση).
 • Να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του) και δεν υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 15:00.

 

Ο Διοικητής

Γερόπουλος Αχιλλέας