Sticker EDET

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ListaXS2

ΚΕΦΙΑΠ

kefiap2

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Search REC

ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Mitroologo1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Anasfalistoi XS2

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

dark blue el-s

 

Υλικό από την ιστοσελίδα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» το οποίο ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

pedtraumalogo

foodpyramid1

Βρείτε μας στον χάρτη

XartisΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης»

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

     Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμό Α2β/Γ.Π.οικ.53917/14-07-2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 406/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./27-07-2016) περί διορισμού του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

2. Τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 3 και 8 του άρθρου 7 του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

3. Τις διατάξεις του Ν.2690/99, Δεύτερο Κεφάλαιο (ΦΕΚ45/Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»).

4. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/οικ.55542/04-05-2007 (ΦΕΚ 769/Β΄/15-05-2007) «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών.».

5. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.73516/25-06-2010, ΔΥ1δ/107847/27-09-2010, ΔΥ1δ/οικ.134272/29-10-2010 και ΔΥ1δ/οικ.146131/23-11-2010 έγγραφα του Υ.Υ.Κ.Α., που αφορούν σε διευκρινήσεις σχετικά με τη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων του ΕΣΥΚΑ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

7. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης (ΦΕΚ 3496/ Β΄/2012).

8. Τη με αριθμό 18216/27-12-2017 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου «Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης».

9. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου14060/03-10-2018αίτηση παραίτησης του ιατρού Νικηφορίδη Δημητρίου, Συντονιστή – Διευθυντή Νευρολογίας από τη θέση του Προέδρου του Ε.Σ. .

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 14061/03-10-2018 αίτηση παραίτησης του ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής και τακτικού μέλους του Ε.Σ., Αζίδη Γεώργιου του Νικολάου.

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω υπό στοιχείο 8 απόφαση η θητεία του οικείου Επιστημονικού Συμβουλίου λήγει την 29η Δεκεμβρίου 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 1. Τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, ως εξής :

Ενός (1) ιατρού με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρο.

Ενός (1) ειδικευόμενου ιατρού, που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

 2. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 18η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και θα διεξαχθεί κατά τις ώρες από 07.00π.μ. έως και 15.00μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.  

 3.Εκλογικοί κατάλογοι - Ενστάσεις. Την 5η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13η μεσημβρινή θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος οι εκλογικοί κατάλογοι.
Ενστάσεις που αφορούν σε παράλειψη εγγραφής στις καταστάσεις των εκλογέων ή στη διαγραφή από αυτές, καθώς και στους υποψήφιους για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής υποβάλλονται εγγράφως έως την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 13.30΄, ώρα έναρξης εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.

 5. Υποβολή υποψηφιότητας. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου στο Επιστημονικό Συμβούλιο ή μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή του Νοσοκομείου μέχρι και την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 13.30΄.

Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες θα καταχωρηθούν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά κατηγορία.

Σε περίπτωση υποβολής μίας (1) υποψηφιότητας ανά κατηγορία, δεν θα διεξαχθεί εκλογή.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Σε Γενική Συνέλευση όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες εκλογέων για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών. Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30΄ στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας των εγγεγραμμένων στους πίνακες εκλογέων η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ στον ίδιο χώρο.

Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία η ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνει με δημόσια κλήρωση στις 17 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄ στο γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

 

         ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ